Lovrenške cerkve in znamenja na razglednicah

torek, 8. avgusta 2017, avtor Franc Verovnik

Ob 10. avgustu – prazniku našega farnega zavetnika

V prispevku so na kratko zapisani osnovni podatki za vse cerkve in nekatera znamenja v lovrenški občini. Vsakemu opisu so dodane upodobitve teh sakralnih spomenikov na razglednicah, ki so razvrščene glede na čas nastanka od najstarejše do najnovejše. Kjer je znan ta podatek, je zapisan založnik, fotograf ali tiskar. Sledi datum, ko je bila razglednica poslana, ali približen čas njenega natisa, nato pa še kraj, kamor je bila namenjena. Nekatere niso bile poslane, kar je tudi navedeno. 

 

Že na najstarejših (glede na datum poštnega žiga) in najbolj dragocenih lovrenških razglednicah – litografijah – so upodobljene vse štiri glavne cerkve v občini. Tudi na kasnejših jih lahko najdemo kot sestavni del motiva na posnetkih ali pa so upodobljene samostojno. 


Levo cerkev sv. Marije, kapela sv. Ane in župnišče v Puščavi. Desno pogled na Lovrenc z zahoda; vidna je pokopališčna kapela in tri cerkve: farna sv. Lovrenca, sv. Križa in sv. Radegunde.
Izdelal Karl Schwidernoch na Dunaju. Poslana 16. 8. 1897 v Weiz (Štajerska, Avstrija).


Levo od zgoraj navzdol šola, farna cerkev sv. Lovrenca in cerkev sv. Križa; v sredini pogled na Lovrenc z zahoda, desno Puščava s cerkvijo sv. Marije.
Poslana 25. 7. 1898 v Celje.


Levo zgoraj pogled na Lovrenc z juga, desno središče trga s cerkvijo sv. Križa, levo spodaj Puščava s cerkvijo sv. Marije
Umetniška založba J. Jurischek, Salzburg. Poslana 19. 11. 1899 v Maribor.

 

C E R K V E

FARNA CERKEV SV. LOVRENCA

Prvič je bila omenjena leta 1184, z imenom zavetnika sv. Lovrenca pa leta 1191. Po številnih predhodnih prezidavah je leta 1766 z obsežnim gradbenim posegom dobila baročno podobo. 

 

Zgoraj šola, cerkev sv. Radegunde, spodaj farna cerkev.
Založnik F. Novak, Lovrenc. Poslana 17. 7. 1901.

 

Zgoraj pogled na Lovrenc z juga, spodaj farna cerkev z župniščem.
Izdelal Albin Sussitz, Gradec. Poslana 24. 12. 1906.

 

Notranjost farne cerkve.
Poslana 26. 4. 1913.

 

Frana cerkev z župniščem.
Poslana 29. 12. 1930.

 

Notranjost farne cerkve.
Poslana 4. 8. 1930.

 

Farna cerkev in Društveni dom, odprt leta 1929.
Foto Japelj, Maribor. Poslana 13. 7. 1933

 

Štiri pomembne stavbe v Kraljevini Jugoslaviji: farna cerkev, šola, Geratičeva trgovina, Penzion Büttner.
Poslana 13. 4. 1935.

 

Pogled od Hojnika na tri lovrenške cerkve: levo farna, v sredini sv. Križa, desno sv. Radegunde.
Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 12. 8. 1957.

 

Farna cerkev ob 900-letnici kraja leta 1991.
Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana.

 

Farna cerkev, spredaj farški ribnik (Juršnikovtajht) ob 900-letnici kraja leta 1991.
Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana.

 

Farna cerkev pozimi.
Poslana 21. 12. 1996.

 

Farna cerkev z župniščem, levo spodaj obnovljena freska sv. Krištofa (2001), desno zgoraj grb kraja.
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o.

 

CERKEV SV. KRIŽA

Med Lovrenčani bolj znana kot »križna«, je bila prvič omenjena v neki listini leta 1381, sedanja cerkev pa je poznobaročna iz leta 1659. Naknadno sta bila v začetku 18. stoletja dozidana zvonik in zakristija. Na oltarju sv. Florjana je oljna slika z najstarejšo upodobitvijo Lovrenca, ki je nastala leta 1776.


Pogled s Spodnjega trgana cerkev sv. Križa.
Založil Alois Jäger, lovrenški trgovec. Poslana l. 1912.


Pogled na cerkev sv. Križa z začetka Gornjega trga.
Izdelana okoli l. 1910. Ni bila poslana.


V sredini cerkev sv. Križa – pogled z Gornjega trga; levo: zgoraj skakalnica pri Strgarju, spodaj panorama od Hojnika; desno: zgoraj panorama od Koglerja, spodaj Glažučkopolje južno od Gornjega trga.
Izdelal Heliosax, Maribor. Poslana 12. 1. 1940.


V sredini cerkev sv. Križa, levo od nje nekdanja občina, desno gasilski dom.
Foto Vojko Lovše. Poslana 26.1. 1963.


Pogled s Spodnjega trga na cerkev sv. Križa.
Poslana 3. 11.1963.


Levo cerkev sv.Križa, desno zgoraj Gornji trg, spodaj pogled na kraj z zahoda.
Izdelana v Fotoliku Celje. Poslana 9. 11. 1966.


Levo cerkev sv. Križa, desno smučišče Presek na Kumenu.
Izdelana v 70. letih prejšnjega stoletja. Ni bila poslana.

 

CERKEV SV. RADEGUNDE 

Najstarejši pisni podatki o njej so iz leta 1617. Prvotna skromna gotska cerkev je bila temeljito spremenjena v prvi polovici 18. stoletja in je dobila sedanjo obliko do leta 1776. Do prve polovice 19. stoletja je bilo ob njej obzidano pokopališče.


Cerkev sv. Radegunde, levo od nje Šmelcer, nato Pernat, spredaj »farški tajht«.
Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 28. 5. 1905.


Cerkev sv. Radegunde.
Poslana 19. 1 1917.


Na razglednici, ki jo je leta 1996 izdal Turistični podmladek Možuh na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, je na panoramski sliki kraja je desno od farne cerkve lepo vidna cerkev sv. Radegunde. Na desni zgornji sličici je Ladejekovo na Puši. Spodaj od leve proti desni: emblem Turističnega podmladka Možuh, »farški tajht« z farno cerkvijo in palček Možuh, zvesti Jezernikov svetovalec.
Ni bila poslana.

 

CERKEV SV. IGNACIJA LOJOLSKEGA NA RDEČEM BREGU

Prvotno leseno cerkvico je leta 1769 zamenjala zidana. Je menda edina v Sloveniji, posvečena sv. Ignaciju Lojolskemu.


Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju okoli l. 2000.
Foto Vračko Franc.

 

CERKEV SV. MARIJE V PUŠČAVI NA POHORJU 

Prvotna romarska cerkev je bila zgrajena leta 1627. Zaradi številnih romarjev so jo morali kmalu bistveno povečati in spremeniti njeno zasnovo, nakar je bila posvečena leta 1672. Po notranjosti sodi med najlepše poznorenesančne spomenike pri nas. Del opreme že kaže slogovne značilnosti prihajajočega baroka.


Pogled na župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilno, v ozadju kapela sv. Ane
Založil Heinrich Krapek, fotograf v Mariboru. Poslana 9. 4. 1899.


Župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilna, pod cesto Radoljna.
Poslana 28. 9. 1903.


Cerkev sv. Marije in župnišče s šolo, pred njim cesta na Ruto, v ospredju cesta čezprelazJodl.
Poslana 4. 6. 1914.


Kapela sv. Ane, cerkev sv. Marije, župnišče s šolo, cesta na Jodl levo, na Ruto desno.
Izdal Kunstverlag H. Koelz, Dunaj-Gradec. Poslana 23. 7. 1903.


Levo kapela sv. Ane, desno cerkev sv. marije, spredaj Radoljna.
Poslana 28. 12. 1920.


Notranjost cerkve sv. Marije.
Okoli leta 1915. Ni bila poslana.


Sejem na veliko gospojnico, ko Puščavo obišče največ romarjev.
Foto Andrej Benet, Maribor, okoli l. 1930. Ni bila poslana.


Glavni oltar cerkve sv. Marije in panorama Puščave.
Izdelana v 70. letih 20. stoletja. Ni bila poslana.


Notranjost puščavske cerkve.
Okoli l. 2000. Ni bila poslana.

 

Z N A M E N J A

KAPELA MARIJE SEDMIH ŽALOSTI

Postavljena je bila v neoromanskem slogu leta 1882 na lovrenškem pokopališču, ki je bilo sprva okoli farne cerkve sv. Lovrenca, od tam pa so ga leta 1866 premestili na sedanje mesto.


Pogled z zahoda; na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti.
Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 8. 8. 1907.


Pogled s severozahoda, na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti.
Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 9. 8. 1938 .

 

ZNAMENJE SV. MIKLAVŽA 

Leta 1754 ga je izdelal kipar Jožef Straub po naročilu tržanov, ki so se med drugim ukvarjali tudi s splavarjenjem. Sv. Miklavž je namreč zaščitnik splavarjev. Do leta 1928 je stalo na sredini med obema vrstama hiš, takrat pa so ga prestavili na sedanje mesto.


Znamenje sv. Miklavža na Gornjem trgu; stoji še na prvotnem mestu.
Založil AloisJäger, lovrenški trgovec. Okoli 1910. Ni bila poslana.


Znamenje sv. Miklavža – še vedno na prvotnem mestu.
Poslana 9. 8. 1924.


Levo Gornji trg z znamenjem sv. Miklavža, desno središče kraja s cerkvijo sv. Križa.
Založil J. Boldin, Sv. Lovrenc. Poslana 24. 8. 1927 v Gradec (Graz).


Znamenje sv. Miklavža je na sedanjem mestu.
Poslana 7. 2. 1960 v Temerin (Vojvodina).

 

KAPELICA NA GLAŽUČKEM POLJU 

Verjetno je iz 19. stoletja. Stoji na polju, ki leži neposredno pod Gornjim trgom na njegovi južni strani.


Kapelica na Glažučkem polju, zadaj Gornji trg.
Založil Hans Boldin, lovrenški trgovec. Poslana 10. 2. 1904.


Zgoraj levo panorama Lovrenca od Koglerja, desno zgoraj znamenje sv. Miklavža, ki že stoji ob strani ceste. Spodaj levo kapelica na Glažučkem polju, desno smučišče na Žimpahovem pod Gornjim trgom.


Na tej razglednici farne cerkve je na levi strani vidna tudi kapelica na Glažučkem polju.
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o.

 

PERŠLOV KRIŽ 

Imenuje se tudi Pušnikov križ. Pod Križanim stoji njegova mati sv. Marija, kar je pri lovrenških križih redkost. 


Peršlov križ (Kumen), pogled na Lovrenc z juga.
Založil OtmarForneci. Poslana 30. 5. 1935.

 

MAURIČEVO ZNAMENJE IN TRJENKOVA KAPELICA 

Mauričevo znamenje je menda iz sredine 18. stoletja. Trjenkova kapelica stoji pri kmetiji Trjenk in je bila postavljena leta 1848.


Na razglednici Tovarne kos in srpov Heinricha Kiefferja je v sredini vidno Mauričevoznamenje, zadaj na hribu paTrjenkova kapelica levo od kmetije.
Založil Rudolf Kukowitsch, lovrenški trgovec. Poslana 26. 2. 1916.

 

KAPELICA V KURJI VASI

Stala je nad odcepom ceste za Lehen na Pohorju do leta 1971, ko so jo porušili pri rekonstrukciji glavne ceste.


Pogled na Kurjo vas, na desni je kapelica.
Založil V. Weixl, Maribor, okoli l. 1935. Ni bila poslana.

 

KAPELA SV. ANE 

Stoji na hribčku Oslica nad puščavsko cerkvijo od leta 1659. Sedanja stavba je delno baročna iz prve polovice 18. stoletja, nato pa je bila okoli leta 1875 še delno historično oblikovana.


Kapela sv. Ane na gričku Oslica v Puščavi.
Založil L. Kieser, Maribor. Poslana 2. 7. 1933.

 

ZNAMENJE PRI KRAJCVIRTU (ŽVIKARTU) NA RUTI 

Postavljeno je bilo leta 1652 in prenovljeno leta 1907. 


Znamenje pri Krjacvirtu (Žvikartu) na Ruti, v ozadju železniška postaja, spredaj železniški viadukt.
Okoli 1910. Ni bila poslana.


Zgoraj pogled na Gornji trg in cerkev sv. Križa. Spodaj levo most čez Dravo (odprt l. 1971) in znamenje pri Žvikartu (Krajcvirtu), desno Puščava.
Fotolik Celje, foto: F. Mauer; na začetku 70. let prejšnjega stoletja. Poslana 17. 9. 1979.

 

NAZADNJE ŠE ENA OD NOVEJŠIH RAZGLEDNIC


Zgoraj kraj z farno cerkvijo v ospredju, desno Lovrenška jezera. Spodaj levo gasilski dom in prenovljena cerkev sv. Križa, v sredini Ladejenkovo, desno znamenje sv. Miklavža.
Foto: E. Golob, D. Prosenak. Poslana 16. 8. 2016.

 

VIRI IN LITERATURA 

Geopedija: sloj – Lovrenška znamenja http://portal.geopedia.si/sloj/metapodatki/9871 (vpogled 18. 6. 2017) 

Lovrenc na Pohorju skozi stoletja: 1091–1991. Lovrenc na Pohorju: Občina, 1991. 

Mojca P. Vaupotič: Cerkev sv. Križa http://www.lovrenc.net/dobro-je-vedeti/cerkev-sv.-radegunde/ (vpogled 18. 6. 2017) 

Mojca P. Vaupotič: Cerkev sv. Radegunde http://www.lovrenc.net/dobro-je-vedeti/cerkev-sv.-radegunde/ (vpogled 18. 6. 2017) 

Mojca P. Vaupotič: Lovrenška znamenja http://www.lovrenc.si/turizem-1/znamenitosti/kulturne-znamenitosti/lovrenska-znamenja (vpogled 18. 6. 2017) 

Sakralni objekti http://www.lovrenc.si/turizem-1/znamenitosti/kulturne-znamenitosti/sakralni-objekti (vpogled 18. 6. 2017) 

Franc Verovnik, Ožbej Vresnik, Anžej Bečan. Ujeti trenutki časa / Razglednice Lovrenca na Pohorju in njegove okolice. Lovrenc na Pohorju: Občina, 2012.

Levo cerkev sv. Marije, kapela sv. Ane in župnišče v Puščavi. Desno pogled na Lovrenc z zahoda; vidna je pokopališčna kapela in tri cerkve: farna sv. Lovrenca, sv. Križa in sv. Radegunde.
Izdelal Karl Schwidernoch na Dunaju. Poslana 16. 8. 1897 v Weiz (Štajerska, Avstrija). title=
Levo cerkev sv. Marije, kapela sv. Ane in župnišče v Puščavi. Desno pogled na Lovrenc z zahoda; vidna je pokopališčna kapela in tri cerkve: farna sv. Lovrenca, sv. Križa in sv. Radegunde. Izdelal Karl Schwidernoch na Dunaju. Poslana 16. 8. 1897 v Weiz (Štajerska, Avstrija).
Levo od zgoraj navzdol šola, farna cerkev sv. Lovrenca in cerkev sv. Križa; v sredini pogled na Lovrenc z zahoda, desno Puščava s cerkvijo sv. Marije.
Poslana 25. 7. 1898 v Celje. title=
Levo od zgoraj navzdol šola, farna cerkev sv. Lovrenca in cerkev sv. Križa; v sredini pogled na Lovrenc z zahoda, desno Puščava s cerkvijo sv. Marije. Poslana 25. 7. 1898 v Celje.
Levo zgoraj pogled na Lovrenc z juga, desno središče trga s cerkvijo sv. Križa, levo spodaj Puščava s cerkvijo sv. Marije
Umetniška založba J. Jurischek, Salzburg. Poslana 19. 11. 1899 v Maribor. title=
Levo zgoraj pogled na Lovrenc z juga, desno središče trga s cerkvijo sv. Križa, levo spodaj Puščava s cerkvijo sv. Marije Umetniška založba J. Jurischek, Salzburg. Poslana 19. 11. 1899 v Maribor.
Zgoraj šola, cerkev sv. Radegunde, spodaj farna cerkev.
Založnik F. Novak, Lovrenc. Poslana 17. 7. 1901. title=
Zgoraj šola, cerkev sv. Radegunde, spodaj farna cerkev. Založnik F. Novak, Lovrenc. Poslana 17. 7. 1901.
Zgoraj pogled na Lovrenc z juga, spodaj farna cerkev z župniščem. 
Izdelal Albin Sussitz, Gradec. Poslana 24. 12. 1906. title=
Zgoraj pogled na Lovrenc z juga, spodaj farna cerkev z župniščem. Izdelal Albin Sussitz, Gradec. Poslana 24. 12. 1906.
Notranjost farne cerkve. 
Poslana 26. 4. 1913. title=
Notranjost farne cerkve. Poslana 26. 4. 1913.
Frana cerkev z župniščem.
Poslana 29. 12. 1930. title=
Frana cerkev z župniščem. Poslana 29. 12. 1930.
Notranjost farne cerkve. 
Poslana 4. 8. 1930. title=
Notranjost farne cerkve. Poslana 4. 8. 1930.
Farna cerkev in Društveni dom, odprt leta 1929. 
Foto Japelj, Maribor. Poslana 13. 7. 1933 title=
Farna cerkev in Društveni dom, odprt leta 1929. Foto Japelj, Maribor. Poslana 13. 7. 1933
Štiri pomembne stavbe v Kraljevini Jugoslaviji: farna cerkev, šola, Geratičeva trgovina, Penzion Büttner. 
Poslana 13. 4. 1935. title=
Štiri pomembne stavbe v Kraljevini Jugoslaviji: farna cerkev, šola, Geratičeva trgovina, Penzion Büttner. Poslana 13. 4. 1935.
Pogled od Hojnika na tri lovrenške cerkve: levo farna, v sredini sv. Križa, desno sv. Radegunde. 
Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 12. 8. 1957. title=
Pogled od Hojnika na tri lovrenške cerkve: levo farna, v sredini sv. Križa, desno sv. Radegunde. Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 12. 8. 1957.
Farna cerkev ob 900-letnici kraja leta 1991.
Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana. title=
Farna cerkev ob 900-letnici kraja leta 1991. Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana.
Farna cerkev, spredaj farški ribnik (Juršnikovtajht) ob 900-letnici kraja leta 1991.
Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana. title=
Farna cerkev, spredaj farški ribnik (Juršnikovtajht) ob 900-letnici kraja leta 1991. Izdal: Župnijski urad, foto Zvone Podvinski, tisk GZP Mariborski tisk. Ni bila poslana.
Farna cerkev pozimi.
Poslana 21. 12. 1996. title=
Farna cerkev pozimi. Poslana 21. 12. 1996.
Farna cerkev z župniščem, levo spodaj obnovljena freska sv. Krištofa (2001), desno zgoraj grb kraja. 
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o. title=
Farna cerkev z župniščem, levo spodaj obnovljena freska sv. Krištofa (2001), desno zgoraj grb kraja. Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o.
Pogled s Spodnjega trgana cerkev sv. Križa.
Založil Alois Jäger, lovrenški trgovec. Poslana l. 1912. title=
Pogled s Spodnjega trgana cerkev sv. Križa. Založil Alois Jäger, lovrenški trgovec. Poslana l. 1912.
Pogled na cerkev sv. Križa z začetka Gornjega trga. 
Izdelana okoli l. 1910. Ni bila poslana. title=
Pogled na cerkev sv. Križa z začetka Gornjega trga. Izdelana okoli l. 1910. Ni bila poslana.
V sredini cerkev sv. Križa – pogled z Gornjega trga; levo: zgoraj skakalnica pri Strgarju, spodaj panorama od Hojnika; desno: zgoraj panorama od Koglerja, spodaj Glažučkopolje južno od Gornjega trga. 
Izdelal Heliosax, Maribor. Poslana 12. 1. 1940. title=
V sredini cerkev sv. Križa – pogled z Gornjega trga; levo: zgoraj skakalnica pri Strgarju, spodaj panorama od Hojnika; desno: zgoraj panorama od Koglerja, spodaj Glažučkopolje južno od Gornjega trga. Izdelal Heliosax, Maribor. Poslana 12. 1. 1940.
V sredini cerkev sv. Križa, levo od nje nekdanja občina, desno gasilski dom.
Foto Vojko Lovše. Poslana 26.1. 1963. title=
V sredini cerkev sv. Križa, levo od nje nekdanja občina, desno gasilski dom. Foto Vojko Lovše. Poslana 26.1. 1963.
Pogled s Spodnjega trga na cerkev sv. Križa. 
Poslana 3. 11.1963. title=
Pogled s Spodnjega trga na cerkev sv. Križa. Poslana 3. 11.1963.
Levo cerkev sv.Križa, desno zgoraj Gornji trg, spodaj pogled na kraj z zahoda. 
Izdelana v Fotoliku Celje. Poslana 9. 11. 1966. title=
Levo cerkev sv.Križa, desno zgoraj Gornji trg, spodaj pogled na kraj z zahoda. Izdelana v Fotoliku Celje. Poslana 9. 11. 1966.
Levo cerkev sv. Križa, desno smučišče Presek na Kumenu. 
Izdelana v 70. letih prejšnjega stoletja. Ni bila poslana. title=
Levo cerkev sv. Križa, desno smučišče Presek na Kumenu. Izdelana v 70. letih prejšnjega stoletja. Ni bila poslana.
Cerkev sv. Radegunde, levo od nje Šmelcer, nato Pernat, spredaj »farški tajht«. 
Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 28. 5. 1905. title=
Cerkev sv. Radegunde, levo od nje Šmelcer, nato Pernat, spredaj "farški tajht". Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 28. 5. 1905.
Cerkev sv. Radegunde. 
Poslana 19. 1 1917. title=
Cerkev sv. Radegunde. Poslana 19. 1 1917.
Na razglednici, ki jo je leta 1996 izdal Turistični podmladek Možuh na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, je na panoramski sliki kraja je desno od farne cerkve lepo vidna cerkev sv. Radegunde. Na desni zgornji sličici je Ladejekovo na Puši. Spodaj od leve proti desni: emblem Turističnega podmladka Možuh, »farški tajht« z farno cerkvijo in palček Možuh, zvesti Jezernikov svetovalec. 
Ni bila poslana. title=
Na razglednici, ki jo je leta 1996 izdal Turistični podmladek Možuh na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, je na panoramski sliki kraja je desno od farne cerkve lepo vidna cerkev sv. Radegunde. Na desni zgornji sličici je Ladejekovo na Puši. Spodaj od leve proti desni: emblem Turističnega podmladka Možuh, "farški tajht" z farno cerkvijo in palček Možuh, zvesti Jezernikov svetovalec. Ni bila poslana.
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju okoli l. 2000. 
Foto Vračko Franc. title=
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju okoli l. 2000. Foto Vračko Franc.
Pogled na župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilno, v ozadju kapela sv. Ane
Založil Heinrich Krapek, fotograf v Mariboru. Poslana 9. 4. 1899. title=
Pogled na župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilno, v ozadju kapela sv. Ane Založil Heinrich Krapek, fotograf v Mariboru. Poslana 9. 4. 1899.
Župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilna, pod cesto Radoljna. 
Poslana 28. 9. 1903. title=
Župnišče s šolo, cerkev sv. Marije in gostilna, pod cesto Radoljna. Poslana 28. 9. 1903.
Cerkev sv. Marije in župnišče s šolo, pred njim cesta na Ruto, v ospredju cesta čezprelazJodl. 
Poslana 4. 6. 1914. title=
Cerkev sv. Marije in župnišče s šolo, pred njim cesta na Ruto, v ospredju cesta čezprelazJodl. Poslana 4. 6. 1914.
Kapela sv. Ane, cerkev sv. Marije, župnišče s šolo, cesta na Jodl levo, na Ruto desno. 
Izdal Kunstverlag H. Koelz, Dunaj-Gradec. Poslana 23. 7. 1903. title=
Kapela sv. Ane, cerkev sv. Marije, župnišče s šolo, cesta na Jodl levo, na Ruto desno. Izdal Kunstverlag H. Koelz, Dunaj-Gradec. Poslana 23. 7. 1903.
Levo kapela sv. Ane, desno cerkev sv. marije, spredaj Radoljna. 
Poslana 28. 12. 1920. title=
Levo kapela sv. Ane, desno cerkev sv. marije, spredaj Radoljna. Poslana 28. 12. 1920.
Notranjost cerkve sv. Marije. 
Okoli leta 1915. Ni bila poslana. title=
Notranjost cerkve sv. Marije. Okoli leta 1915. Ni bila poslana.
Sejem na veliko gospojnico, ko Puščavo obišče največ romarjev.
Foto Andrej Benet, Maribor, okoli l. 1930. Ni bila poslana. title=
Sejem na veliko gospojnico, ko Puščavo obišče največ romarjev. Foto Andrej Benet, Maribor, okoli l. 1930. Ni bila poslana.
Glavni oltar cerkve sv. Marije in panorama Puščave. 
Izdelana v 70. letih 20. stoletja. Ni bila poslana. title=
Glavni oltar cerkve sv. Marije in panorama Puščave. Izdelana v 70. letih 20. stoletja. Ni bila poslana.
Notranjost puščavske cerkve. 
Okoli l. 2000. Ni bila poslana. title=
Notranjost puščavske cerkve. Okoli l. 2000. Ni bila poslana.
Pogled z zahoda; na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti. 
Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 8. 8. 1907. title=
Pogled z zahoda; na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti. Založil J. Michelitsch, lovrenški trgovec. Poslana 8. 8. 1907.
Pogled s severozahoda, na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti. 
Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 9. 8. 1938 . title=
Pogled s severozahoda, na pokopališču je kapela Marije sedmih žalosti. Foto Andrej Benet, Maribor. Poslana 9. 8. 1938 .
Znamenje sv. Miklavža na Gornjem trgu; stoji še na prvotnem mestu.
Založil AloisJäger, lovrenški trgovec. Okoli 1910. Ni bila poslana. title=
Znamenje sv. Miklavža na Gornjem trgu; stoji še na prvotnem mestu. Založil AloisJäger, lovrenški trgovec. Okoli 1910. Ni bila poslana.
Znamenje sv. Miklavža – še vedno na prvotnem mestu. 
Poslana 9. 8. 1924. title=
Znamenje sv. Miklavža – še vedno na prvotnem mestu. Poslana 9. 8. 1924.
Levo Gornji trg z znamenjem sv. Miklavža, desno središče kraja s cerkvijo sv. Križa.
Založil J. Boldin, Sv. Lovrenc. Poslana 24. 8. 1927 v Gradec (Graz). title=
Levo Gornji trg z znamenjem sv. Miklavža, desno središče kraja s cerkvijo sv. Križa. Založil J. Boldin, Sv. Lovrenc. Poslana 24. 8. 1927 v Gradec (Graz).
Znamenje sv. Miklavža je na sedanjem mestu. 
Poslana 7. 2. 1960 v Temerin (Vojvodina). title=
Znamenje sv. Miklavža je na sedanjem mestu. Poslana 7. 2. 1960 v Temerin (Vojvodina).
Kapelica na Glažučkem polju, zadaj Gornji trg. 
Založil Hans Boldin, lovrenški trgovec. Poslana 10. 2. 1904. title=
Kapelica na Glažučkem polju, zadaj Gornji trg. Založil Hans Boldin, lovrenški trgovec. Poslana 10. 2. 1904.
Zgoraj levo panorama Lovrenca od Koglerja, desno zgoraj znamenje sv. Miklavža, ki že stoji ob strani ceste. Spodaj levo kapelica na Glažučkem polju, desno smučišče na Žimpahovem pod Gornjim trgom. title=
Zgoraj levo panorama Lovrenca od Koglerja, desno zgoraj znamenje sv. Miklavža, ki že stoji ob strani ceste. Spodaj levo kapelica na Glažučkem polju, desno smučišče na Žimpahovem pod Gornjim trgom.
Na tej razglednici farne cerkve je na levi strani vidna tudi kapelica na Glažučkem polju. 
Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o. title=
Na tej razglednici farne cerkve je na levi strani vidna tudi kapelica na Glažučkem polju. Izdal Župnijski urad Sv. Lovrenc na Pohorju po letu 2001. Foto Bojan Javornik, tisk Garb d. o. o.
Peršlov križ (Kumen), pogled na Lovrenc z juga.
Založil OtmarForneci. Poslana 30. 5. 1935. title=
Peršlov križ (Kumen), pogled na Lovrenc z juga. Založil OtmarForneci. Poslana 30. 5. 1935.
Na razglednici Tovarne kos in srpov Heinricha Kiefferja je v sredini vidno Mauričevoznamenje, zadaj na hribu paTrjenkova kapelica levo od kmetije.
Založil Rudolf Kukowitsch, lovrenški trgovec. Poslana 26. 2. 1916. title=
Na razglednici Tovarne kos in srpov Heinricha Kiefferja je v sredini vidno Mauričevoznamenje, zadaj na hribu paTrjenkova kapelica levo od kmetije. Založil Rudolf Kukowitsch, lovrenški trgovec. Poslana 26. 2. 1916.
Pogled na Kurjo vas, na desni je kapelica.
Založil V. Weixl, Maribor, okoli l. 1935. Ni bila poslana. title=
Pogled na Kurjo vas, na desni je kapelica. Založil V. Weixl, Maribor, okoli l. 1935. Ni bila poslana.
Kapela sv. Ane na gričku Oslica v Puščavi. 
Založil L. Kieser, Maribor. Poslana 2. 7. 1933. title=
Kapela sv. Ane na gričku Oslica v Puščavi. Založil L. Kieser, Maribor. Poslana 2. 7. 1933.
Znamenje pri Krjacvirtu (Žvikartu) na Ruti, v ozadju železniška postaja, spredaj železniški viadukt. 
Okoli 1910. Ni bila poslana. title=
Znamenje pri Krjacvirtu (Žvikartu) na Ruti, v ozadju železniška postaja, spredaj železniški viadukt. Okoli 1910. Ni bila poslana.
Zgoraj pogled na Gornji trg in cerkev sv. Križa. Spodaj levo most čez Dravo (odprt l. 1971) in znamenje pri Žvikartu (Krajcvirtu), desno Puščava. 
Fotolik Celje, foto: F. Mauer; na začetku 70. let prejšnjega stoletja. Poslana 17. 9. 1979. title=
Zgoraj pogled na Gornji trg in cerkev sv. Križa. Spodaj levo most čez Dravo (odprt l. 1971) in znamenje pri Žvikartu (Krajcvirtu), desno Puščava. Fotolik Celje, foto: F. Mauer; na začetku 70. let prejšnjega stoletja. Poslana 17. 9. 1979.
Zgoraj kraj z farno cerkvijo v ospredju, desno Lovrenška jezera. Spodaj levo gasilski dom in prenovljena cerkev sv. Križa, v sredini Ladejenkovo, desno znamenje sv. Miklavža. 
Foto: E. Golob, D. Prosenak. Poslana 16. 8. 2016. title=
Zgoraj kraj z farno cerkvijo v ospredju, desno Lovrenška jezera. Spodaj levo gasilski dom in prenovljena cerkev sv. Križa, v sredini Ladejenkovo, desno znamenje sv. Miklavža. Foto: E. Golob, D. Prosenak. Poslana 16. 8. 2016.